Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING WHITELABELPOOL.NL

Gevestigd aan de Stanislas 11, 2134 BN Hoofddorp, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27315317

Laatst gewijzigd op: 14 mei 2024

Whitelabelpool.nl is een onderdeel en handelsnaam van Flexvoetbal (hierna: “ons”, “wij” of “onze”). Flexvoetbal is een vennootschap onder firma die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie en exploitatie van software, meer in het bijzonder het aanbieden van online software voor het voorspellen van voetbalwedstrijden en het opzetten van voetbalpooltjes. Bezoekers van onze website (www.whitelabelpool.nl) kunnen via de online website demo’s voor voetbalpooltjes bekijken en de volledige versie van de software-oplossing (white label pool) aanschaffen. Deze white label pooltjes maken het mogelijk voor afnemers om zelf professionele voetbalpooltjes op te zetten teneinde het mogelijk te maken (voor anderen) om voetbalwedstrijden te voorspellen en de scores daarvan bij te houden. Hierbij worden de door de afnemer opgegeven Persoonsgegevens door ons verwerkt.

Wanneer de afnemer een white label pool afneemt en daarmee gebruik maakt van de software-oplossing van Flexvoetbal.nl, is Flexvoetbal slechts verwerker van de persoonsgegevens van de deelnemers, die deelnemen aan de door de afnemer opgezette voetbalpooltjes. De afnemer is in dat geval verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens en Flexvoetbal verwerkt deze persoonsgegevens slechts in opdracht van de afnemer. De afnemer zal de deelnemers in een eigen privacyverklaring informeren over de manier waarop afnemer met de persoonsgegevens van de betreffende deelnemers omgaat.

De onderhavige privacyverklaring bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verwerking (verzameling, opslag, gebruik, delen en openbaar maken) van jouw Persoonsgegevens door Flexvoetbal, bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, een online demo voor de white label pool test, gebruik maakt van onze white label pool software-oplossing, een account aanmaakt, een (contact)formulier op onze website invult of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief en de keuzes die je daarbij hebt met betrekking tot de verwerking van die gegevens door Flexvoetbal.

Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens onder meer om onze afnemers te identificeren, met afnemers te communiceren en om onze diensten en producten te leveren en te verbeteren. Wanneer je gebruik maakt van ons aanbod, ga je akkoord met de verwerking van jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid.

1. DEFINITIES

In deze Privacyverklaring worden de hiernavolgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt:

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Gebruiksgegevens: automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van onze Website, bijvoorbeeld: de duur van het bezoek aan een pagina op onze website.
Verwerkings-verantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop Persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. In het kader van deze Privacyverklaring zijn wij een Verwerkingsverantwoordelijke van jouw Persoonsgegevens.
Gegevensverwerkers: de natuurlijke of rechtspersoon die de Persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Flexvoetbal. Wij kunnen de diensten gebruiken van verschillende Gegevensverwerkers om jouw gegevens te verwerken.
Betrokkene: de Betrokkene is elke levende persoon die Diensten van ons afneemt en die het onderwerp is van de door ons verwerkte Persoonsgegevens.

2. GEGEVENSVERZAMELING EN GEBRUIK

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten, alsmede om onze diensten en producten aan je te kunnen leveren en om ons aanbod te verbeteren.

Persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten of producten, vragen we je mogelijk om aan ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om de diensten of producten te leveren, om contact met je op te kunnen nemen of om je te identificeren. Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot:

Type persoon Persoonsgegeven Doeleinden voor verwerking
Website bezoeker IP-adres Het IP adres wordt opgeslagen middels een cookie voor het herkennen van bezoekers en het bieden van ondersteuning aan (potentiële) afnemers.
Voor- en achternaam

E-mailadres

Verwerken van het contactformulier op de website en communicatie met de bezoeker van de website.
Afnemers Voor- en achternaam

E-mailadres

Uitbrengen van een offerte, communicatie, benaming in (info) e-mails.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen gegevens verzamelen die jouw browser verstuurt wanneer je onze website bezoekt. Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (IP-adres) van jouw apparaat, het type browser, de versie van de browser, de pagina’s die je hebt bezocht op onze website het tijdstip en de datum van jouw bezoek, de tijd die je hebt doorgebracht op bepaalde pagina’s, het unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens. Wanneer je onze website gebruikt met een mobiel apparaat kunnen deze Gebruiksgegevens daarnaast informatie omvatten zoals het type mobiele apparaat dat je gebruikt, de unieke ID van jouw mobiele apparaat, het IP-adres van jouw mobiele apparaat, het besturingssysteem van jouw mobiele apparaat, de mobiele internetbrowser die je gebruikt, de unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

Wij gebruiken de Gebruiksgegevens voor uiteenlopende doeleinden:

om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om de website en ons aanbod te verbeteren

om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen

Nieuwsbrief

Net als de informatie die we indirect over je hebben verzameld, kunnen wij de door jou aan ons verstrekte Persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van onze eigen nieuwsbrief of andere marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een e-mail met aanbiedingen die aansluiten bij de producten of diensten die je eerder al eens bij ons hebt afgenomen of waarin je mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn. Hiervoor maken we gebruik van jouw e-mailadres en jouw voor- en achternaam. Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.

3. JURIDISCHE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ONDER DE ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS (AVG)

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hangt de juridische basis voor de verzameling en het gebruik van de Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring af van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij ze verzamelen.

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens gebruiken omdat:

Je onze website bezoekt of anderszins gebruik maakt van onze diensten en producten

  • Je ons daartoe toestemming hebt gegeven
  • De verwerking in ons legitiem belang is en niet wordt opgeheven door jouw rechten
  • In naleving van de wet

4. OPSLAG EN BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden verwerkt en dat jouw Persoonsgegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land buiten de Europese Unie.

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring. Wij bewaren en gebruiken jouw Persoonsgegevens in de mate waarin dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. als we jouw gegevens moeten bewaren in naleving van de geldende wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke verplichtingen of beleid toe te passen.

Wij bewaren jouw Gebruiksgegevens ook voor interne analytische doeleinden. Gebruiksgegevens worden zoveel als redelijkerwijs geanonimiseerd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens niet anoniem op te slaan.

Alle Persoonsgegevens worden door ons verwijderd op het moment dat deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij de Persoonsgegevens verwerken, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichtingen gehouden zijn (een gedeelte van) jouw Persoonsgegevens langer te bewaren. Persoonsgegevens worden door ons handmatig verwijderd.

5. OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

Zakelijke transactie

Als Flexvoetbal betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa kunnen jouw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen je op de hoogte brengen vóór jouw Persoonsgegevens worden overgedragen en het voorwerp worden van een andere Privacyverklaring.

Openbaarmaking voor wetshandhavingsdoeleinden

In bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht worden jouw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk wordt verplicht of op verzoek van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of overheidsorgaan).

Wettelijke vereisten

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:
Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om de rechten en eigendom van Flexvoetbal te beschermen en te verdedigen
Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met het gebruik van onze website en de levering van diensten en producten
Om de persoonlijke veiligheid van bezoekers van de website, onze gebruikers of het publiek te beschermen
Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

6. VEILIGHEID VAN GEGEVENS

De veiligheid van jouw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Desondanks wijzen wij erop dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om jouw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid niet garanderen.

7. JOUW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING ONDER DE ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS (AVG)

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Wij streven er naar redelijke maatregelen te nemen om je de mogelijkheid te bieden het gebruik van jouw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als je wilt weten welke Persoonsgegevens wij van je verwerken en als je wenst dat bepaalde Persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen kun je daartoe contact met ons opnemen.

Je hebt in ieder geval de volgende wettelijke rechten op het gebied van gegevensbescherming:

Het recht van toegang, bijwerking of verwijdering van de Persoonsgegevens die wij van je verwerken. Waar mogelijk heb je toegang tot jouw Persoonsgegevens en kun je ze bijwerken of de verwijdering rechtstreeks in jouw accountinstellingen aanvragen. Als je deze acties niet zelf kunt uitvoeren, kun je contact opnemen met ons om je te helpen.
Het recht op correctie. Je hebt het recht jouw informatie te laten corrigeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.
Het recht om bezwaar te maken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens.
Het recht op beperking. Je hebt het recht te vragen dat wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens beperken.
Het recht op gegevensportabiliteit. Je hebt het recht een kopie te ontvangen van de informatie die wij van je verwerken in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
Het recht jouw toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht jouw toestemming op elk moment in te trekken waar wij jouw Persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming.

Denk eraan dat wij je kunnen vragen jouw identiteit te verifiëren voor wij ingaan op dergelijke verzoeken.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verzameling en gebruik van jouw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten schakelen we externe bedrijven in om onze diensten en producten aan te kunnen bieden, om jouw Persoonsgegevens te (kunnen) verwerken of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze diensten en producten en website worden gebruikt of kunnen worden verbeterd.

Met alle Gegevensverwerkers die door ons worden ingeschakeld en waarmee jouw Persoonsgegevens worden gedeeld, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. Flexvoetbal blijft verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de Persoonsgegevens die deze Gegevensverwerkers verwerken. Deze Gegevensverwerkers hebben enkel toegang tot jouw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden:

Gegevensverwerker Doel
Amazon.com, Inc. Webservices, infrastructuur en cloud-omgeving.
Fikse Administratiekantoor Facturatie en overige financiële diensten.
Overige dienstverleners Wanneer wij derden inschakelen om bepaalde (specialistische) werkzaamheden uit te voeren in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, kunnen wij aan deze dienstverleners jouw Persoonsgegevens verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of producten aan jou.

Wij verkopen jouw Persoonsgegevens niet aan andere partijen.

9. SOCIAL MEDIA EN LINKS NAAR ANDERE SITES

Social media

Onze websites en apps maken geen gebruik van social media buttons.

Links naar andere websites

Op onze website tref je mogelijk hyperlinks aan naar websites van derden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

10. WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen onze Privacyverklaring op ieder gewenst moment bijwerken. Wij zullen je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Privacyverklaring te publiceren op onze website.

11. CONTACT OPNEMEN

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring of jouw rechten wenst uit te oefenen kun je schriftelijk via post contact met ons opnemen of via onze website (contactformulier) of via e-mail: info@flexvoetbal.nl.